LUKOIL Fleet Card PREPAID

LUKOIL Fleet Card PREPAID je určená pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré prevádzkujú menšie a stredné vozové parky, príp. pre i väčšie spoločnosti, ktoré nemôžu alebo nechcú dojednávať akúkoľvek formu zaistenia. Držitelia zákazníckeho účtu pre používanie predplatených kariet majú možnosť získať ľubovoľný počet týchto palivových kariet. Vydanie kariet, správa účtu a prístup na LUKOIL ON-LINE služby je rovnako ako pri kreditnej karte LUKOIL Fleet Card CREDIT zdarma. Zákazník na účet posiela tzv. predplatbu (zálohu) a následne sú z nej financované jednotlivé čerpania všetkých k účtu priradených kariet. Počet poukázaných predplatieb je ľubovoľný rovnako ako aj ich výška.

LUKOIL Fleet Card PREPAID ponúka:

 • Akceptačná sieť na čerpacích staniciach LUKOIL v Slovenskej republike
 • Hromadný daňový doklad za fakturačné obdobie s detailným rozpisom transakcií
 • Nákup SHOP produktov značky LUKOIL (oleje a prevádzkové náplne), úhrada umytia vozidiel a vybraného tovaru spojeného s prevádzkou vozového parku
 • Vysoká miera bezpečnosti kariet ako platobného nástroja – čipová karta chránená PIN
  • PIN nutný pri každej transakcii
  • Možnosť zadávať PIN a stav tachometra
  • Možnosť zadávať PIN, referenčné číslo vozidla a stav tachometra
 • Prehľadný ON LINE nástroj na kontrolu nákladov a správanie zamestnancov
  • Správa firemného účtu odkiaľkoľvek 24 hodín denne 7 dní v týždni
  • Nastavenie ďalších užívateľských prístupov s nastaviteľným obmedzením
  • Stanovenie, úprava limitov a obmedzenie kariet
  • Blokácia kariet
  • Priradenie kariet k vozidlám/nákladovým strediskám
  • Prehľad o vystavených faktúrach a nevyfakturovaných transakciách
  • On-line prehľad všetkých transkackcií
  • Mnoho manažérskych reportov umožňujúcich efektívnu správu vozového parku
 • Široká škála možností nastavení a obmedzení kariet
  • Denný, týždenný a mesačný limit na nákup PHM v litroch i v Eurách
  • On-line a Off-line limit
  • Denný, týždenný a mesačný limit na nákup SHOP produktov značky LUKOIL (oleje, prevádzkové kvapaliny a umytie vozidla)
  • Obmedzenie produktov, ktoré je možné kartou uhradiť
  • Obmedzenie dní v týždni, kedy je možné kartu použiť
  • Obmedzenie časov, v ktorých je možné kartu počas dňa použiť
 • Prehľadné reporty o nákladoch, spotrebách, platbách tak jednotlivých kariet, ako i vozidiel alebo nákladových stredísk, slúžiace na efektívne riadenie prevádzky vozových parkov

Ako LUKOIL Fleet Card PREPAID funguje.

Ide o predplatenie účtu a nie jednotlivých kariet, čím sa výrazne zjednodušuje správa systému zasielania záloh, sledovanie čerpania PHM a správa celého systému prostredníctvom LUKOIL on-line služieb. Zároveň si klient sám aktívne riadi svoje cash flow, pretože si na svoj účet môže pravidelne zasielať len toľko finančných prostriedkov, ktoré mu stačia na zvolené obdobie, napr. jedného týždňa. V skutočnosti potom v systéme kariet LUKOIL Fleet Card PREPAID viaže sumu financiami, ktoré by musel svojim vodičom na týždeň vydať napríklad formou prevádzkových záloh.


Príklad optimálneho používania predplateného účtu:

Spoločnosť priemerne spotrebuje PHM v hodnote 20.000,- Euro, preto si môže napríklad zriadiť trvalý príkaz v svojej banke a týždenne zasielať 5.000,- Euro. Z týchto finančných prostriedkov jeho karty čerpajú a hradia nákup PHM. Spoločnosť teda nemusí uvoľniť viac prostriedkov, ako by uvoľnila, ak by dala zamestnancom prevádzkovú zálohu na jeden týždeň. Súčasne nakupuje PHM za najvýhodnejšie ceny ponížené o dohodnutú množstvovú zľavu. Zároveň má spoločnosť možnosť prístupu k LUKOIL Online službám a môže tak monitorovať správanie svojich vodičov, meniť nastavenia a limity kariet a tlačiť si najrôznejšie reporty. Namiesto vyúčtovania mesačných nákladov s jednotlivými vodičmi, zaúčtovania mnohých daňových dokladov a vedenia evidencie o poskytnutých prevádzkových zálohách dostáva zákazník dvakrát mesačne daňový doklad k zaplateným zálohám a jedenkrát mesačne súhrnné vyúčtovanie.

Je nejaké obmedzenie pre získanie karty LUKOIL Fleet Card PREPAID?

Žiadne obmedzenie pre získanie kariet LUKOIL Fleet Card PREPAID nie je, s kartou nie je spojený žiadny záväzok minimálneho mesačného čerpania PHM. Vystavenie kariet je veľmi jednoduché a pre klienta nepredstavuje celý proces objednania kariet žiadnu významnú administratívnu náročnosť.

Aké je zaistenie kariet LUKOIL Fleet Card PREPAID?

Pre vystavenie platobnej karty LUKOIL Fleet Card PREPAID nie je požadovaná žiadna kaucia ani iná forma istenia ako je napríklad banková záruka, vinkulácia a pod. Klient si sám určuje, aké finančné prostriedky bude v systéme využívať a výška ani častosť zasielania záloh nie je nijak limitovaná.

Aká je forma vyúčtovania pri kartách LUKOIL Fleet Card PREPAID?

Zákazník dostane raz mesačne doklad o prijatých zálohách a vyúčtovanie s detailným prehľadom o všetkých transakciách všetkých jeho kariet. Samozrejmosťou je stály on-line prehľad o transakciách, zostatkoch a stave jeho účtu prostredníctvom LUKOIL on-line služieb, ku ktorým získa prístup.