O SPOLOČNOSTI

Staráme sa o životné prostredie


Našou snahou je nie len podpora dlhodobého ekonomického rastu, sociálnej stability, prosperity a rozvoja v regiónoch, kde pôsobíme, ale tiež starostlivosť o životné prostredie a zaisťovanie udržateľného využívania prírodných zdrojov.


Spoločnosť LUKOIL dbá na ochranu zdravia a bezpečnosť svojich zamestnancov i obyvateľov oblastí, kde pôsobí. Systém riadenia bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia je preto integrálnou súčasťou všetkých aktivít spoločnosti LUKOIL.


LUKOIL CEEB (stredná a východná Európa a Belgicko) sa zaväzuje vykonávať podnikateľskú činnosť tak, aby chránil životné prostredie a zdravie svojich zamestnancov, partnerov, zákazníkov a verejnosti. Svoje aktivity budeme vykonávať s maximálnym rešpektom k životnému prostrediu a budeme systematicky riadiť možné HSE riziká (ochrana zdravia, bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia) s cieľom zaistiť udržateľný rast. Vo svojich snahách nepoľavíme, kým sa nám nepodarí minimalizovať nehody, choroby z povolania, nebezpečné chovanie a poškodenie životného prostredia, ktoré môžu byť spôsobené našimi aktivitami.


Kladieme dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov, komunikáciu a vykonávanie pravidelných auditov v súlade so systémom riadenia. Na to, aby sme dosiahli svoje ciele, aplikujeme najmodernejšie postupy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia.


Spoločnosť LUKOIL získala v roku 2006 od moskovskej administratívy ocenenie Ecological Mark. V tom istom roku začala výrobu a marketing nových ekologických benzínov so zlepšenou výkonnosťou pod značkami EKTO 92 a 95.